ĐK khấu trừ thuế GTGT theo luật sử dụng chữ ký số Viettel

Đối với Trường Hợp Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp sử dụng chữ ký số Viettel

Tất cả các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa mua vào hoặc chứng từ nộp giá trị gia tăng  khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho ben nước ngoài theo hướng dẫn của BTC  áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và người nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập từ Việt Nam.

Đối với trường hợp chứng từ thanh toán giá trị gia tăng không dùng tiền mặt.

Các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa mua vào ( có cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị dịch vụ hàng hóa mua vào nhiều lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế Giá trị gia tăng
 ( GTGT) .điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 Đối với trường hợp Chứng từ thanh toán giá trị gia tăng thông qua ngân hàng.
 có nghĩa là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ TK của bên mua sang TK của bên bán (TK của bên mua và TK của bên bán phải là TK đã đăng ký hoặc được cơ quan thuế cho phép ) đã được mở tại các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp theo quy định của pháp luật  như : séc,   lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán ( thẻ tín dụng ), ví điện tử ,chữ ký số Viettel và các hình thức thanh toán khác phù hợp với quy định:
a) Đối với các chứng từ hoặc kê khai trực tuyến bằng chữ ký số Viettel bên mua nộp phải tiền mặt vào TK của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo những hình thức thanh toán không phù hợp với quy định của pháp luật  hoặc không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ, hàng hóa mua vào với mức giá hơn 20 triệu đồng.
b) Đối với dịch vụ, hàng hóa được mua vào nhiều lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, bao gồm giá đã có thuế GTGT nếu không có những chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được phép khấu trừ. Đối với những hoá đơn dạng này, cơ sở kinh doanh phải kê khai vào mục dịch vụ, hàng hóa không đủ điều kiện khấu trừ trong  hoá đơn, chứng từ dịch vụ, hàng hóa mua vào.
c) Đối với dịch vụ, hàng hóa mua trả góp, trả chậm có giá trị dịch vụ, hàng hóa mua từ mức hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh sẽ căn cứ vào hợp đồng mua dịch vụ, hàng hóa bằng các hóa đơn, văn bản giá trị gia tăng cũng như các  chứng từ, hoặc ký điện tử bằng chữ ký số Viettel thanh toán qua ngân hàng của dịch vụ, hàng hóa mua trả góp, trả chậm để kê khai và  khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào, yêu cầu phải ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, dịch vụ mua vào và chứng từ hàng hoá. Trường hợp chưa có chứng từ để thanh toán từ ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán được ký theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với những trường hợp đã  thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai thuế bằng chữ ký số Viettel, khấu trừ Giá trị gia tăng đầu vào.
Khi đến thời điểm cần thanh toán theo hợp đồng ký kết hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với các trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng thanh toán sớm hơn ngày 31 tháng 12, nếu không có các chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không  được phép khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai điện tử bằng chữ ký số Viettel và điều chỉnh giảm số thuế Giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ của giá trị hàng hoá không có các chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ tương ứng với giá trị của  dịch vụ, hàng hóa mua vào không có các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, các cơ sở kinh doanh mới có chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì đơn vị kinh doanh được phép khai bổ sung.
d, Đối với t rường hợp đã quá hạn thanh toán hoặc trả chậm  theo quy định trong hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở kinh doanh không chịu thực hiện điều chỉnh  theo các quy định đến trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ công bố quyết định kiểm tra tại cơ sở kinh doanh, trụ sở có đầy đủ giấy tờ chứng minh đã được thanh toán qua ngân hàng thì việc không điều chỉnh giảm sẽ không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục kê khai thuế, nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu hụt số thuế phải nộp hoặc sẽ phải tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy hoàn, truy thu và xử phạt theo quy định trong Luật Quản lý thuế.
Trong trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở và có quyết định xử lý không chấp nhận với việc khấu trừ thuế đối với những hóa đơn Giá trị gia tăng không có những chứng từ được thanh toán qua ngân hàng hoặc bằng chữ ký số để ký số, đến khi có quyết định xử lý cụ thể  của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:
  • Đối với các hóa đơn Giá trị gia tăng của cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế tiến hành  kiểm tra, thanh tra thì cơ sở kinh doanh được phép khai bổ sung thuế Gía trị gia tăng.
  • Đối với các hóa đơn Giá trị gia tăng cơ sở kinh doanh đã không chịu điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thì các cơ sở kinh doanh được phép kê khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong vòng 6 tháng bắt đầu từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế Giá Trị Gia Tăng sử dụng chữ ký số Viettel thực hiện khấu trừ đầu vào bao gồm:

a) Trường hợp dịch vụ, hàng hóa mua vào theo hình thức thanh toán bù trừ giữa giá trị dịch vụ, hàng hóa mua vào với giá trị dịch vụ, hàng hóa bán ra, vay mượn hàng mà hình thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng, phải có biên bản để đối chiếu số liệu và xác nhận lại giữa hai bên về việc thanh toán bù.
b) Trường hợp dịch vụ, hàng hóa được mua vào theo hình thức bù trừ công nợ như mượn tiền, vay tiền; cấn trừ công nợ thông qua người thứ ba mà hình thức thanh toán này đã được quy định  trong hợp đồng thì phải có hợp đồng mượn tiền, vay tiền dưới hình thức văn bản đã được lập trước đó và có giấy tờ  chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền.
c) Trường hợp dịch vụ, hàng hóa mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba có thể là chữ ký số Viettel thanh toán qua ngân hàng (có cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên trung gian thứ ba do bên bán chỉ định cụ thể ) thì việc được thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên trung gian thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được ghi rõ  cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên trung gian thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang được hoạt động theo quy định của pháp luật.
d) Trường hợp đối với dịch vụ, hàng hóa được mua vào và được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên trung giann thứ ba phải mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền hoặc tài sản do cá nhâ, tổ chức khác đang nắm giữ (theo các Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì cũng được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào thông qua chữ ký số Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *